CORONA - REGELS-REGLES-RULES  04/12/2021

Nederlands-Engels-Frans

GROEPSACTIVITEITEN

 • Groepsactiviteiten zijn activiteiten voor leden en vrijwilligers van je vereniging

Activiteiten binnen

Activiteiten binnen zijn verboden

 • Uitzondering: sportactiviteiten, activiteiten tot 15 personen in een toeristisch nachtverblijf en activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding

Activiteiten buiten

 • Bewaar zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar

 • Moeilijk om afstand te bewaren: mondmasker verplicht vanaf 6 jaar

Ben je met meer dan 100 personen?

 • Mondmasker (vanaf 6 jaar) en geldig Covid Save Ticket(vanaf 12j-3 maand) verplicht

 • Activiteiten in een tent met minstens twee open zijden gelden als buitenactiviteit

EVENEMENTEN

 • Evenementen zijn activiteiten met externe deelnemers of publiek

Binnen

 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf 6 jaar, ongeacht het aantal bezoekers

 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf 50 personen

 • Enkel zittend met een maximum van 200 personen

 • 1,5 meter afstand tussen bezoekers, tenzij ze in dezelfde bubbel zitten

 • Maatregelen voor crowd control zijn essentieel

 • Horecaprotocol van toepassing: sluitingstijd om 23 u, maximum 6 personen aan tafel, enkel zittend consumeren

Buiten

 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf 6 jaar ongeacht het aantal bezoekers

 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf meer dan 100 personen

 • Maximum 4000 bezoekers

 • Maatregelen voor crowd control zijn essentieel

 • Horecaprotocol van toepassing: sluitingstijd om 23 u, maximum 6 personen aan tafel, enkel zittend consumeren

Basisregels

 • Zorg voor handgel en maskers

 • Zorg voor een goede verluchting binnen

 • Ontsmet regelmatig de gebruikte materialen en binnenruimtes

 • Duid een contactpersoon aan

Vragen

 • Contacteer één van de medewerkers

 

————

GROUP ACTIVITIES

 • Group activities are activities for members and volunteers of your association

Indoor activities

Indoor activities are prohibited

 • Exception: sports activities, activities for up to 15 people in a tourist accommodation and activities for vulnerable groups under professional supervision

Outdoor activities

 • Keep a distance of 1.5 metres from each other as much as possible

 • Difficult to keep a distance: mouth mask obligatory from 6 years of age

Are there more than 100 people?

 • Mouth mask (from 6 years) and valid Covid Save Ticket (from 12y-3y months) obligatory

 • Activities in a tent with at least two open sides are considered as outdoor activities

EVENTS

 • Events are activities with external participants or public

Indoor

 • Mouth masks are mandatory from the age of 6, regardless of the number of visitors

 • Covid Safe Ticket obligatory from 50 persons

 • Seated events only with a maximum of 200 persons

 • 1,5 metres distance between visitors, unless they are in the same bubble

 • Measures for crowd control are essential

 • Horeca protocol applies: closing time at 23h, maximum 6 people per table, consumption only when seated

Outside

 • Mouth masks are mandatory from the age of 6 regardless of the number of visitors

 • Covid Safe Ticket obligatory from more than 100 persons

 • Maximum 4000 visitors

 • Measures for crowd control are essential

 • Horeca protocol applies: closing time at 23h, maximum 6 people at a table, consumption only if seated

Basic rules

 • Provide hand gel and masks

 • Ensure good ventilation inside

 • Regularly decontaminate the materials used and the interior spaces

 • Appoint a contact person

Questions

 • Contact one of the staff members

 

————

ACTIVITÉS DE GROUPE

 • Les activités de groupe sont des activités organisées pour les membres et bénévoles de votre association.

Activités à l’ intérieur

Les activités à l’ intérieur sont interdites

 • Exception : les activités sportives, les activités pour un maximum de 15 personnes dans un hébergement touristique et les activités pour les groupes vulnérables sous supervision professionnelle.

Activités en plein air

 • Gardez une distance de 1,5 mètre les uns des autres dans la mesure du possible

 • Difficile de garder une distance : masque obligatoire à partir de 6 ans

Ya-t-ilplusde100personnes?

 • Masque (à partir de 6 ans) et Covid Save Ticket (à partir de 12 ans-3 mois) obligatoires

 • Les activités dans une tente avec au moins deux côtés ouverts sont considérées comme des activités de plein air

EVENEMENTS

 • Les événements sont des activités avec des participants externes ou du public

A l’intérieur

 • Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans, quel que soit le nombre de visiteurs

 • Covid Safe Ticket obligatoire à partir de 50 personnes

 • Activités assises uniquement avec un maximum de 200 personnes

 • 1,5 mètre de distance entre les visiteurs, sauf s’ils se trouvent dans la même bulle

 • Les mesures de crowd control sont essentielles

 • Le protocole de restauration s’applique : fermeture à 23h, maximum 6 personnes par table, consommation uniquement à table

Al’extérieur

 • Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans, quel que soit le nombre de visiteurs

 • Covid Safe Ticket obligatoire à partir de plus de 100 personnes

 • Maximum 4000 visiteurs

 • Les mesures de crowd control sont essentielles

 • Le protocole de restauration s’applique : fermeture à 23h, maximum 6 personnes par table, consommation uniquement en position assise.

Règles de base

 • Fournir du gel pour les mains et des masques

 • Assurer une bonne ventilation à l’intérieur

 • Décontaminer régulièrement les matériaux utilisés et les espaces intérieurs

 • Désigner une personne de contact

Questions

Contactez l’un des employés de l’équipe Sankaa