Projecten

BXL@work (2018-2022)

Bxl@work is een tewerkstellingsproject gedragen door vier federaties in Brussel, Sankaa, Internationaal Comité, FMDO en Aif+
Samen staan wij klaar om mensen met een migratieachtergrond te begeleiden naar werk of een opleiding.

Voor wie?

  • Je hebt een migratieachtergrond, woont in het Brussels gewest en bent op zoek naar werk?
  • Heb je advies nodig bij het maken van een cv of schrijven van een motivatiebrief?
  • Of ben je nog onzeker over je kennis van het Frans/Nederlands?
  • Misschien heb je al een diploma of juist niet?
  • Vraag je jou af waar je moet beginnen met solliciteren?

Dan is Bxl@work misschien iets voor jou!
We maken samen een plan op, afgestemd op jouw talenten, competenties en interesses. We kijken wat jij nodig hebt en hoe we dit best aanpakken.
Wij bieden jou zelf geen werk aan, maar helpen jou om werk, een beroepsgerichte opleiding of stage te vinden die bij je past!
Interesse?

Neem vrijblijvend contact op en we kijken samen of Bxl@work iets voor jou is! Stuur gerust een mailtje of bel eens.

edna@sankaa.be
0484815755

Bxl@work | Project ID 8880

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Looptijd van het project: 01/01/2020 – 31/ 12 /2022

Projectomschrijving:
BXL@work is een tewerkstellingsproject dat van start ging in januari 2018. Vier koepels (IC, AIF+ Sankaa, FMDO) begeleiden Brusselaars met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) naar een opleiding of werk.

De focus ligt op het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep is meestal niet zelfredzaam omwille van een lagere scholingsgraad, een beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren. Zij hebben daarom meer ondersteuning en informatie nodig dan dat de gewone trajectbegeleiding van de VDAB/ACTIRIS kan bieden.

Het project onderscheidt zich van andere door een persoonlijke aanpak, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan allerhande (sociale) drempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven cliënten opgevolgd worden nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Onze doelstelling is om per jaar met alle betrokken partners 200 deelnemers te bereiken en te begeleiden via outreachingsacties en coaching .

Financiëel:
ESF goedgekeurd bij aanvraag: €512 336.00

VCF goedgekeurd op aanvraag: €512 336.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €256 168.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag: €1 280 840.00

Meer informatie: https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/bxlwork

The Helping Hand (2018-heden)

Tijdens de wintermaanden koken vrijwilligers van de Brusselse verenigingen voor vluchtelingen en daklozen.  Dit project startte in 2018 en zal ook komende winter worden verdergezet. Het is een initiatief van onze lidvereniging The Foodbridge met de steun van lidverenigingen Asanteman, Kwabre Sekyere, Mfantseman en de ondersteuning van Sankaa en GC de Platoo.

Wil je helpen of een bijdrage doen (we aanvaarden enkel olie, bloem, tomaten, rijst,…)?  Geef dan een seintje aan Maureen van de Foodbridge of theo@sankaa.be

The Helping Hand

Onderwijstraject (2019)

Hoe kan ik communiceren met de school? Hoe kan ik participeren op school of mijn kind begeleiden bij huistaken? Hoe kan ik een school kiezen? Welke richtingen bestaan er in het middelbare onderwijs?… Via ons onderwijstraject werken we met professionals die je wegwijs maken en verrijken met inspirerende tips ! 

Voor dit traject werken we samen met partners die thuis zijn in de onderwijswereld zoals de schoolbrug Antwerpen; Kompanjon en Minderhedenforum.

Meer info?

sonja@sankaa.be
0483355906

Onderwijstraject (2019)

Traject rond ouder worden (2018)

Ouder worden in België houdt meer en meer mensen van Afrikaanse origine bezig. Vanuit Sankaa willen we een aantal van de lokale noden mee opnemen en ondersteunen.

In regio Gent werd er een traject van 5 sessies georganiseerd rond ouder worden in de buurt.

In regio Antwerpen werd in samenwerking met minderhedenforum een activiteit georganiseerd om de noden van de achterban te detecteren. In regio Brussel werd samen met kenniscentrum zorg en wonen bekeken hoe we naar de toekomst kunnen samenwerken.

In de verschillende regio’s werd ons educatief pakket rond pensioenen aangevraagd door de lokale verenigingen. Ook in de toekomst hopen we met dit thema verder aan de slag te gaan.

Simpelweg gezond (2016-2018)

In 2016 werd in regio Brussel een pilootproject opgestart rond stadsmoestuinieren en gezondheid. Gezien de interesse bij de deelnemers en de vraag vanuit vanuit de andere regio’s hebben we dit in 2017 en 2018 verdergezet in regio Brussel en uitgebreid naar regio Antwerpen en Gent. 

Thema’s: stadsmoestuinieren, gezondheid, ecologie en ouder worden. Onze doelstelling: sensibiliseren, informeren en toeleiden van onze achterban. 

Het project was een positieve boost voor de (geestelijke) gezondheid van mensen: ze hadden een groepsgevoel, gingen samen aan de slag, ze waren buiten, sommigen werden uit hun  isolement gehaald en voor sommige vrijwilligers die de tuin onderhielden werd het een fijne bezigheid.

Ratatouille traject (2017)

Vanuit Vigez (nu Vlaams instituut Gezond Leven) werd Sankaa vzw in 2017 gekozen als één van de pilootprojecten om de Ratatouille methodiek (rond gezonde voeding en opvoeding) uitgewerkt door het Huis der Gezinnen Anderlecht, uit te testen bij de achterban.

Eind 2016 volgden 3 mensen de train de trainer. De uiteindelijke sessies gingen van start in 2017. Tijdens deze sessies werkten we met een groep van 10 mensen (7 vrouwen, 3 mannen) rond voeding en opvoeding onder begeleiding van een diëtiste en een medewerker van Sankaa. Doel was meer te leren over gezonde voeding, lokale seizoensgroenten en opvoeding. Tijdens de ratatouille-workshop gingen ook de kinderen aan de slag rond gezonde, lokale en seizoensgebonden voeding.

Daarnaast werd er ook gewerkt aan vaardigheden zoals afvalverwerking, minder voedsel verspillen, samenwerken, gezond koken met alternatieve recepten… Deze workshops werd begeleid door onze lidvereniging Kassoemai.

Zij werkten ook een educatief programma uit voor kinderen rond rond voeding en beeldvorming. De workshop kan door scholen, jeugdwerkingen, verenigingen en gemeenschapscentra worden aangevraagd en zal worden begeleid door Kassoemai vzw.

Stadsmoestuinieren in Brussel (2016-2017)

De Brusselse lidverenigingen werkten in 2016-2017 aan een gezamenlijk moestuinproject gefinancierd door Stedenfonds Brussel. Doel was met de verenigingen aan de slag te gaan rond stadsmoestuinieren, gezonde voeding, voedselverspilling en tevens te werken aan een realistische beeldvorming over de Afrikaanse gemeenschap in België.

Voor het project werd samengewerkt met partners binnen en buiten de federatie, zoals de lidverenigingen, VELT, GC De Kriekelaar, GC WABO, de plantentuin Meise, Vigez, buurtbewoners…

NOORD – ZUID TRAJECT VOOR VERENIGINGEN IN OOST-VLAANDEREN (2015)

Dit traject werd vormgegeven door Provincie Oost-Vlaanderen, FZO Vl en Sankaa en bestond uit verschillende onderdelen met als doelstellingen : netwerking, vorming en persoonlijke coaching van verenigingen met een project in het Zuiden. 

Naast een ontmoetingsdag voor organisaties rond de rol van diaspora volgden  vormingen rond projectmatig werken, samenwerking en bekendmaking van je project.  Deelnemers gingen werden ook gecoacht en ondersteund in hun projectaanvraag.

In Dialoog (2015)

Sankaa was in 2015 partner in een Brussels impulsfondsproject onder leiding van twee van onze lidverenigingen: ANBelux en UFCB.
Doel was het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen de Afrikaanse gemeenschap.

Tijdens dit project werden verschillende focusgroepen georganiseerd met sleutelfiguren uit de Afrikaanse gemeenschap olv CAW Brussel. Ook Merhaba werd vanuit zijn expertise betrokken. Daarnaast werd een filmavond (Silent Voices) met debat georganiseerd en kwam iemand uit de LGBTQI gemeenschap met Afrikaanse origine getuigen over zijn ervaringen.

Voorportaal Gezin in Opvoeding (2013-2015)

Doel van het project “Ge-zin in opvoeding” was om ouders uit etnisch –culturele minderheidsgroepen te laten kennismaken, te informeren, door te verwijzen en toe te leiden naar het Nederlandstalig dienstenaanbod in Brussel voor gezinnen inzake opvoedingsondersteuning, en het bevorderen van de toegankelijkheid van deze diensten.

Dit 3-jarig project werd uitgevoerd in samenwerkingsverband met koepels als Internationaal Comité, FMDO, FZO-VL in Brussel. Er werd samengewerkt met CAW Brussel, Integrale Jeugdhulp, Baboes, Opvoedingswinkel, Hopon, Muntpunt en vele andere reguliere partners.

Voorportaal Suru-Lere (2013-2015)

Samen met onze lidverenigingen ANBelux OUNIB, Voice of Women organiseerden we tijdens dit 3-jarig voorportaalproject in Brussel (2013-2015) talrijke activiteiten om thema’s als opvoeding, hulpverlening, gezinsgeweld en mensenhandel bespreekbaar te maken bij onze lidverenigingen en mensen uit de Afrikaanse gemeenschap in Brussel en samen met de reguliere (hulp)verleningsinstanties in Brussel te bekijken waarom zij deze doelgroep moeilijk konden bereiken.

Een greep uit het aanbod; intervisie voor intermediairen, rondetafels, dialooggroepen, bezoeken aan reguliere diensten, infosessies, homesessies, film en debat, train de trainers…
Onze reguliere partners waren Integrale Jeugdhulp Brussel, vzw Zijn, Pag-asa, CAW Brussel.

Voorportaal Art Access (2013-2015)

Doel van het project “Art Access’ was om verenigingen en hun achterban te laten kennismaken met en toe te leiden naar het bestaand aanbod van de Gemeenschapscentra, cultuurhuizen, musea en academies en daarnaast drempels in de samenwerking zichtbaar maken en zo mogelijk te verlagen.

Dit project werd uitgevoerd in samenwerkingsverband met andere koepels in Brussel zoals FZO-Vl, FMDO, Internationaal Comité en de reguliere partners Lasso, Muntpunt, de gemeenschapscentra, …

Imena (2014)

In dit train-de-trainertraject werd samen met lidvereniging ANBelux en vormingsplus Citizenne een traject opgezet om sleutelfiguren te versterken en op te leiden tot begeleiders van lokale praatgroepen rond opvoedingsondersteuning.

10 vrijwilligers volgden dit traject en hebben daarna talrijke home sessies begeleid rond opvoedingsthema’s. Doel was mensen uit de achterban te versterken en kennis te laten maken met en toe te leiden naar reguliere instanties.