Information on the death of the 12 year old Ghanaian in Ghent - Information sur le décès de la ghanéenne de 12 ans à Gand

INFORMATIE OVER HET OVERLIJDEN VAN DE 12-JARIGE VAN GHANESE ORIGINE IN GENT

Beste leden van de gemeenschap,

Op maandagavond (30 maart) meldden de Belgische televisiestations het overlijden van een 12-jarig meisje in Gent. Er werd toen geen melding gemaakt van haar etnische afkomst. Dat jonge meisje is van Ghanese afkomst. Volgens deskundigen was haar dood het gevolg van het Coronavirus. Haar tragische dood was, gezien haar jonge leeftijd, een schok voor de medische wereld in België.

Haar rouwende familie en de meesten van ons werden via de media geïnformeerd over de oorzaak van haar dood. Dit was zeer pijnlijk, vooral voor de familie. De ziekenwagen die ze op die noodlottige maandagochtend belden kwam niet opdagen en het jonge meisje moest door een Ghanese buurman die in hetzelfde gebouw woont naar het ziekenhuis worden gebracht. Helaas werd ze kort na aankomst dood verklaard. Over de doodsoorzaak werd toen blijkbaar geen informatie gegeven. Er werd heel wat bericht en gespeculeerd over haar overlijden. Dit is zeer pijnlijk voor de rouwende familie en vrienden.

De Ghanese gemeenschap is dit verder aan het opvolgen via haar gemeenschapsleiders en de vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschap. De Ghanese ambassadeur voor België en de Europese Unie heeft een bezoek gebracht aan de familie. De ambassadeur heeft vandaag ook met de burgemeester van Gent gesproken om de bezorgdheid van de familie en de gemeenschap te uiten over de aanpak van de kwestie alsook over het feit dat de er niet tijdig werd gereageerd op de hulpoproep. De burgemeester heeft een volledig onderzoek ingesteld en heeft beloofd de ambassadeur op de hoogte te brengen van de bevindingen zodat dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Op dit moment roepen we alle leden van de gemeenschap op om de privacy van de familie in deze moeilijke tijden te respecteren. We dringen er ook bij iedereen op aan om te stoppen met het verspreiden van video’s en foto’s van de jongedame of te speculeren over medische informatie.
Tegelijkertijd willen we een beroep doen op onze leden van de gemeenschap om zich aan de richtlijnen van de overheid te houden door thuis te blijven. We kunnen onze steun en sympathie tonen door te bellen, maar niet door persoonlijk op bezoek te gaan. Dit is voor ons allemaal erg moeilijk, omdat het in strijd is met onze cultuur van solidariteit. Dit zijn moeilijke tijden. We hopen dat we allemaal ons best kunnen doen om verdere onnodige pijn binnen onze Afrikaanse gemeenschap te voorkomen.

Kwaku Acheampong
Voorzitter Sankaa (voorheen FAAB)
info@sankaa.be

Bwalya Mwali
Namens PAD Belgium
decade@dpadbelgium.org

 

INFORMATION ON THE DEATH OF THE 12 YEAR OLD GHANAIAN IN GENT

Brussels, 3rd April 2020

 

Dear Community Members,

On Monday (30th March) evening, Belgian television stations reported the death of a 12-year-old girl in Gent. No mention was made of her ethnicity at the time. That young girl is of Ghanaian origin. According to experts, her death was a result of the Corona virus. Her tragic demise has been a shock to the medical fraternity in Belgium, considering her tender age.

Her grieving family and most of us learnt about the cause of her death through the media. This has been terribly upsetting, especially to the family. It happens that the ambulance they called on that fateful Monday morning did not turn up and the young girl had to be driven to the hospital by a Ghanaian neighbour living in the same building. Unfortunately, she was pronounced dead shortly upon arrival. There was apparently no information on the cause of her death given at that time. There have been so many speculations and information concerning her passing. This is very painful to the distressed family and friends.

The Ghanaian community through its community leaders and the African community representatives have been following up on this issue. The Ghanaian Ambassador to Belgium and the European Union has paid a visit to the family. The Ambassador also spoke with the Mayor of Gent today Friday 3rd to express the concerns of the family and the community on the handling of the issue and also the failure of the Ambulance to respond on time. The Mayor has launched a full investigation and has promised to inform the Ambassador of the findings and to avert such situations happening in future.

At this moment, we call on all community members to respect the family’s privacy in these difficult times. We also urge everyone to stop spreading audios and pictures of the young lady or speculate on medical information.
At the same time, we wish to appeal to our community members also to adhere to the national government’s directives by staying home. We can show our support and sympathy through calling but not visiting in person. This is very difficult to all of us as it goes against our culture of solidarity. These are tough times. We hope we can all do our best to avoid further unnecessary pain within our African community.

Kwaku Acheampong
President Sankaa (formerly FAAB)
info@sankaa.be

Bwalya Mwali
on behalf of PAD Belgium
decade@dpadbelgium.org

 

INFORMATION SUR LE DÉCÈS DE LA GHANÉENNE DE 12 ANS À GAND

Bruxelles, le 3 avril 2020

 

Chers membres de la communauté,

Lundi 30 mars en soirée, les chaînes de télévision belges ont annoncé la mort d’une fillette de 12 ans à Gand. Aucune mention n’a été faite de son appartenance ethnique à l’époque.
Cette jeune fille est d’origine ghanéenne. Selon les experts, sa mort est due au Coronavirus. Sa disparition tragique a été un choc pour le corps médical en Belgique, compte tenu de son jeune âge. Sa famille en deuil et la plupart d’entre nous avons appris la cause de sa mort par les médias.
Cela a été terriblement bouleversant, surtout pour la famille. Il se trouve que l’ambulance à laquelle ils ont fait appel ce fatidique lundi matin, ne s’est pas présentée et que la jeune fille a dû être conduite à l’hôpital par un voisin ghanéen vivant dans le même bâtiment. Malheureusement, elle a été déclarée morte peu de temps après son arrivée. Il n’y avait apparemment aucune information sur la cause de sa mort à ce moment-là. Il y a eu tellement de spéculations et d’informations concernant son décès. C’est très douloureux pour la famille et les amis qui sont en détresse.

La communauté ghanéenne par le biais des dirigeants communautaires et des représentants de la communauté africaine a suivi cette question. L’ambassadeur du Ghana en Belgique et auprès de l’Union Européenne a rendu visite à sa famille. L’ambassadeur s’est également entretenu avec le maire de Gand aujourd’hui vendredi 3 pour exprimer les préoccupations de la famille et de la communauté sur le traitement de la question ainsi que le fait que l’ambulance n’ait pas répondu à temps. Le maire a lancé une enquête approfondie et a promis d’informer l’ambassadeur des conclusions et d’éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.

En ce moment, nous appelons tous les membres de la communauté à respecter l’intimité de la famille en ces temps difficiles. Nous exhortons également tout le monde à cesser de diffuser des audios et des photos de la jeune femme ou à spéculer sur des informations médicales. Dans le même temps, nous souhaitons lancer un appel aux membres de notre communauté pour qu’ils respectent également les consignes du gouvernement national en restant à la maison. Nous pouvons montrer notre soutien et notre sympathie en appelant mais pas de visite en personne.
C’est une situation très compliquée pour nous tous car cela va à l’encontre de notre culture de solidarité. Ce sont donc des moments difficiles. Nous espérons que nous pouvons tous faire de notre mieux pour éviter de nouvelles souffrances inutiles au sein de notre communauté africaine.

Kwaku Acheampong
Président Sankaa (anciennement FAAB)
info@sankaa.be

Bwalya Mwali
Au nom de PAD Belgique
decade@dpadbelgium.orgaTogo

Vereniging in de kijker - Embracing life

Vereniging in de kijker : Embracing Life

Togo

Deze maand ontmoet ik Kathleen Hales. Kathleen is de bezielster van en de stuwende kracht achter Embracing life vzw, sinds 2010 lid van Sankaa. Zij straalt creativiteit en een onuitputtelijke energie en wilskracht uit waarvan de activiteiten van Embracing Life vzw in Vlaanderen en de projecten ervan in Togo getuigen. Ik mocht haar ontmoeten voor een gesprek.

Kathleen, waar en hoe is het idee ontstaan om Embracing life op te richten?

In 2008 kwam ik louter toevallig in Togo terecht waar ik samen met een politicus op weg ging om een aantal scholen en  projecten van NGO’s te  bezoeken. Vooral in de scholen werd ik geraakt door  een aantal problemen zoals een gebrek aan klassen, gebrek aan financiële middelen om de onderwijzers te betalen, geen of weinig sanitaire voorzieningen,… De zaadjes voor Embracing Life werden daar dan ook gelegd. Ik wou op één of andere manier een bijdrage leveren aan het onderwijs in Togo.

Terug in België en talloze bezoeken naar Togo later  kreeg de vzw in 2009 vorm en werd Embracing life een feit.

Vertel eens over jouw werking  in Togo?

In overleg met de dorpschef  begonnen we met een alfabetiseringsklas in een zaaltje dat we huurden in het dorp Apégamé. Al snel kon Embracing life een stuk grond kopen waar we tenslotte ook een naai- en weefatelier konden op bouwen. Met die ateliers kregen vrouwen vorming maar werden ook eigen middelen gegenereerd door de verkoop van hun creaties. Tenslotte werd er ook een ict-klas ingericht met de hulp van 2 vrijwilligers uit België en met de hulp van het Rode Kruis die ons een aantal computers schonk. Beetje bij beetje kreeg het opleidingscentrum vorm en werden we ook actief in het dorp. Zo werkten we mee aan sensibiliseringsacties rond gezondheid, rechten van de vrouwen,… , organiseren we spelnamiddagen voor de jongeren, nemen we deel aan de dag van de vrouw,…

In  2017 kreeg Embracing Life de kans om een stuk landbouwgrond te kopen in Kati. Hier openden we een opleidingscentrum rond ecologische landbouw voor ondernemende jongeren. We werken hiervoor samen met Sichem, een landbouwschool, die ons coacht en een deel van de opleidingen op zich neemt. Naast  de opleiding van jonge ondernemers zorgt de verkoop van de oogst van dit project eveneens voor de financiering van het project in Apgégamé. We vinden het belangrijk dat we op die manier werken aan de duurzaamheid en de zelfredzaamheid van het project zodat we minder afhankelijk zijn van giften en subsidies uit het Noorden.

Je sprak al van Sichem als partner in het landbouwproject. Heb je nog partnerschappen?

Wel naast Sichem en de lokale gemeenschap werken we in Togo samen met ASFEEN, een organisatie die alleenstaande vrouwen en kinderen ondersteunt en sensibiliseert. Daarnaast staan we ook in nauw contact met ONG PASYD die ons coacht rond wetgeving en beheer.

We worden ook gesteund, financieel en inhoudelijk door de Provincie Oost-Vlaanderen en eveneens door 11.11.11 en het GROS van Melle. Leraren zonder Grenzen en Sankaa, de federatie zijn ook heel waardevolle partners.

Hoe vertaalt zich dit in het Noorden?

Wel, voor mij is het heel belangrijk dat het Noorden in het verlengde ligt van het Zuiden. Niet louter financieel maar ook als sensibiliseringsluik en wereldburgerschapseducatie. Ik vind het ook belangrijk hier samen te werken met andere organisaties zodat we elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar leren.

Elk jaar organiseren we een aantal benefietmomenten die eveneens een infomoment rond het project inhouden. Bovendien organiseren we lezingen en infomomenten rond bepaalde thema’s. Zo hadden we een documentaire rond de immigratieproblematiek ‘Immigrer à tous prix’, een lezing rond ‘Voodoo’, een lezing en infomoment rond ‘Onderwijs, een vergelijking tussen België en Togo’,…

We werken aan bewustmaking en proberen mensen op die manier ook te betrekken. Zo kwamen 2 vrijwilligers gedurende 2 maanden werken in Apégamé om de ict-klas in te richten en kunnen we elk jaar ook rekenen op vrijwilligers voor de organisatie van onze activiteiten.

Verder lever ik ook mijn bijdrage aan lokale initiatieven hier in Vlaanderen. Ik coördineer bijvoorbeeld het Wereldfeest in naam van het GROS, ik was actief voor ‘Leraren zonder grenzen’, neem deel aan inspiratie- en uitwisselingsmomenten en stuur of werkgroepen van de federatie of van de provincie of de lokale gemeentelijke werking….

voodoo

Heb je nog toekomstdromen?

Ja ! Ik zou graag een langere tijd in Togo kunnen blijven om alles verder te begeleiden en te ondersteunen !