Verkiezingen 9 juni 2024

Stemmen zonder stress!

Voorbereid naar de verkiezingen van 9 juni 2024

Op 9 juni zijn er verkiezingen voor de gewest- en gemeenschapsparlementen, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement.

We stemmen dan voor het Vlaams parlement dat 124 parlementsleden telt. Vlaams-Brabant kiest hiervan 21 verkozenen.

We stemmen dan voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers die 150 parlementsleden telt. Daarvan kiezen de Vlamingen 87 verkozenen en 15 verkozenen worden gekozen in Vlaams-Brabant.

We stemmen dan voor het Europese parlement dat 705 parlementsleden telt. België duidt 21 Belgische verkozenen aan, waarvan 12 voor een Nederlandstalig mandaat.

Wat heb ik nodig?

Je papieren of digitale oproepingsbrief en je identiteitskaart.

Je papieren oproepingsbrief ontvang je met de post. Deze wordt ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd. Je ontvangt hem eveneens digitaal via je eBox als je die geactiveerd hebt. Normaal zou je uiterlijk 25/5 je kiesbrief moeten ontvangen

Let wel op, om een volmacht uit te oefenen heb je een papieren oproepingsbrief nodig. Je kan eventueel ook je duplicaat uit je eBox uitprinten.

Als je geen oproepingsbrief ontving of je bent hem verloren, kan je vanaf 3 juni 2024 tot op de dag van de verkiezingen een kopie aanvragen in het gemeentehuis waar jij woont.

Je kan het duplicaat ook uiterlijk tot vrijdag 7 juni 2024 via mail aanvragen bij jouw gemeentebestuur.

Hoe stem ik geldig?

In dit filmpje zie je hoe je digitaal moet stemmen.

Lees je liever de procedure stap voor stap? In dit document wordt in 15 stappen uitgelegd hoe je kan stemmen.

In elk stemhokje van een stembureau staat een stemcomputer. Je krijgt van de voorzitter van het kiesbureau een chipkaart. Om je stem uit te brengen, steek je eerst de chipkaart in de kaartlezer van de stemcomputer.

Op het beeldscherm verschijnen het volgnummer en de namen van alle kandidatenlijsten. Je duidt met je vinger de lijst van je keuze aan. Je bevestigt je keuze of annuleert je keuze en kiest een nieuwe lijst. Je kan ook geen keuze maken. Hoe je geldig stemt zie je in dit filmpje.

Nadat je een lijst hebt aangeduid, zie je voor die lijst de namen en voornamen van de kandidaten op het scherm. Je brengt dan je stem uit door op het scherm te drukken.

Ja kan nu:

 • het vak bovenaan de lijst aanduiden (= lijststem);
 • het vak naast de naam van één of meerdere personen aanduiden (= naamstemmen).

Wanneer je één of meerdere naamstemmen hebt uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem hebt uitgebracht, dan telt je lijststem niet mee.

Hierna moet je je uitgebrachte stem bevestigen. Zolang je dit niet doet, kan je je stem nog wijzigen (je uitgebrachte stem annuleren) en een andere lijst met kandidaten kiezen.

Je moet dit minimum 1 keer en maximum 3 keer doen.

Bij de laatste bevestiging drukt de stemcomputer een stembiljet (papieren bewijsstuk) af. Op dit stembiljet staat/staan de door jou uitgebrachte stem(men), zowel in de vorm van een barcode als in getypte vorm. Zo kan je controleren of je stem juist werd opgenomen.

Je neemt je chipkaart terug uit de gleuf en vouwt je stembiljet dubbel met de bedrukte kant naar binnen, zodat je stem niet zichtbaar is voor anderen. Dit doe je vóór je het stemhokje verlaat.

Vervolgens geef je je chipkaart terug aan de voorzitter en scan je, onder toezicht van de voorzitter, de barcode op je stembiljet met de elektronische stembus, waarna je je stembiljet in de gleuf steekt.

Na afloop van de stemming sluit de voorzitter de stembus af en brengt hij de USB-sticks met de geregistreerde stemmen naar het kantonhoofdbureau, dat alle gegevens samenbrengt en de uitslag opmaakt.

Moet ik gaan stemmen?

In België is er opkomstplicht voor de verkiezingen van 9 juni 2024 (op basis van artikel 62, derde lid van de grondwet). Deze is er voor Belgische kiezers 16+ en voor EU-onderdanen die geregistreerd werden. Je zal dus een oproepingsbrief krijgen.

Opkomstplicht betekent dat je naar het stembureau moet gaan, het stemhokje binnen moet gaan maar dat je niet verplicht bent om een stem uit te brengen. Je moet ook een stembiljet afdrukken, uit de stemcomputer nemen en de barcode op je stembiljet scannen en vervolgens in de gleuf steken.

Volgens de Belgische wetgeving worden de stemmen waarbij voor geen enkele lijst of kandidaat gestemd werd en de ongeldige stemmen wel geteld, maar wordt hiermee geen rekening gehouden bij de zetelverdeling tussen de partijen. Ze worden dus volledig genegeerd en geen enkele partij kan er gebruik van maken.

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stembureau gaan om te stemmen.
Je kan bijvoorbeeld stemmen bij volmacht


of via verontschuldiging:

Wanneer kan ik stemmen?

De stembureaus zijn op 9 juni 2024 geopend van 08.00 tot 16.00 uur, in geval stemming op papier sluiten de bureaus om 14.00 uur.
Op je oproepingsbrief staat een richtuur. Om (lange) wachttijden te vermijden, raden we je aan om op dit uur te gaan stemmen.

Heb je nog vragen?

Oproepingsbrief kwijt? Geen identiteitskaart? Ben je opgeroepen als voorzitter?
Deze en tal van andere onderwerpen worden op het YouTube kanaal in beeld gebracht:

Voor alle andere vragen kan je via terecht bij jouw gemeentebestuur of via Verkiezingen 9 juni 2024 (fgov.be).


Jouw stem telt!

Jouw stem telt!

Op zondag 9 juni vinden in België belangrijke verkiezingen plaats!

*Ben je 18 jaar of ouderBen je Belg? Woon je in Vlaanderen of Brussel?

Dan stem je op 9 juni 2024 voor:

 • het Europees Parlement
 • de Kamer van volksvertegenwoordigers (Federaal voor heel België)
 • het Vlaams Parlement of het Brussels Parlement

*Ben je 16 of 17 jaar op 9 juni? Ook dan mag je stemmen voor het Europees Parlement, maar je moet niet.

*Ook als niet-Belg (maar wel EU-burger) kan je stemmen voor het Europees Parlement maar je moet je registreren voor 1 april!

Algemene info over de verkiezingen volgt later.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


Information on the death of the 12 year old Ghanaian in Ghent - Information sur le décès de la ghanéenne de 12 ans à Gand

INFORMATIE OVER HET OVERLIJDEN VAN DE 12-JARIGE VAN GHANESE ORIGINE IN GENT

Beste leden van de gemeenschap,

Op maandagavond (30 maart) meldden de Belgische televisiestations het overlijden van een 12-jarig meisje in Gent. Er werd toen geen melding gemaakt van haar etnische afkomst. Dat jonge meisje is van Ghanese afkomst. Volgens deskundigen was haar dood het gevolg van het Coronavirus. Haar tragische dood was, gezien haar jonge leeftijd, een schok voor de medische wereld in België.

Haar rouwende familie en de meesten van ons werden via de media geïnformeerd over de oorzaak van haar dood. Dit was zeer pijnlijk, vooral voor de familie. De ziekenwagen die ze op die noodlottige maandagochtend belden kwam niet opdagen en het jonge meisje moest door een Ghanese buurman die in hetzelfde gebouw woont naar het ziekenhuis worden gebracht. Helaas werd ze kort na aankomst dood verklaard. Over de doodsoorzaak werd toen blijkbaar geen informatie gegeven. Er werd heel wat bericht en gespeculeerd over haar overlijden. Dit is zeer pijnlijk voor de rouwende familie en vrienden.

De Ghanese gemeenschap is dit verder aan het opvolgen via haar gemeenschapsleiders en de vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschap. De Ghanese ambassadeur voor België en de Europese Unie heeft een bezoek gebracht aan de familie. De ambassadeur heeft vandaag ook met de burgemeester van Gent gesproken om de bezorgdheid van de familie en de gemeenschap te uiten over de aanpak van de kwestie alsook over het feit dat de er niet tijdig werd gereageerd op de hulpoproep. De burgemeester heeft een volledig onderzoek ingesteld en heeft beloofd de ambassadeur op de hoogte te brengen van de bevindingen zodat dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Op dit moment roepen we alle leden van de gemeenschap op om de privacy van de familie in deze moeilijke tijden te respecteren. We dringen er ook bij iedereen op aan om te stoppen met het verspreiden van video’s en foto’s van de jongedame of te speculeren over medische informatie.
Tegelijkertijd willen we een beroep doen op onze leden van de gemeenschap om zich aan de richtlijnen van de overheid te houden door thuis te blijven. We kunnen onze steun en sympathie tonen door te bellen, maar niet door persoonlijk op bezoek te gaan. Dit is voor ons allemaal erg moeilijk, omdat het in strijd is met onze cultuur van solidariteit. Dit zijn moeilijke tijden. We hopen dat we allemaal ons best kunnen doen om verdere onnodige pijn binnen onze Afrikaanse gemeenschap te voorkomen.

Kwaku Acheampong
Voorzitter Sankaa (voorheen FAAB)
info@sankaa.be

Bwalya Mwali
Namens PAD Belgium
decade@dpadbelgium.org

 

INFORMATION ON THE DEATH OF THE 12 YEAR OLD GHANAIAN IN GENT

Brussels, 3rd April 2020

 

Dear Community Members,

On Monday (30th March) evening, Belgian television stations reported the death of a 12-year-old girl in Gent. No mention was made of her ethnicity at the time. That young girl is of Ghanaian origin. According to experts, her death was a result of the Corona virus. Her tragic demise has been a shock to the medical fraternity in Belgium, considering her tender age.

Her grieving family and most of us learnt about the cause of her death through the media. This has been terribly upsetting, especially to the family. It happens that the ambulance they called on that fateful Monday morning did not turn up and the young girl had to be driven to the hospital by a Ghanaian neighbour living in the same building. Unfortunately, she was pronounced dead shortly upon arrival. There was apparently no information on the cause of her death given at that time. There have been so many speculations and information concerning her passing. This is very painful to the distressed family and friends.

The Ghanaian community through its community leaders and the African community representatives have been following up on this issue. The Ghanaian Ambassador to Belgium and the European Union has paid a visit to the family. The Ambassador also spoke with the Mayor of Gent today Friday 3rd to express the concerns of the family and the community on the handling of the issue and also the failure of the Ambulance to respond on time. The Mayor has launched a full investigation and has promised to inform the Ambassador of the findings and to avert such situations happening in future.

At this moment, we call on all community members to respect the family’s privacy in these difficult times. We also urge everyone to stop spreading audios and pictures of the young lady or speculate on medical information.
At the same time, we wish to appeal to our community members also to adhere to the national government’s directives by staying home. We can show our support and sympathy through calling but not visiting in person. This is very difficult to all of us as it goes against our culture of solidarity. These are tough times. We hope we can all do our best to avoid further unnecessary pain within our African community.

Kwaku Acheampong
President Sankaa (formerly FAAB)
info@sankaa.be

Bwalya Mwali
on behalf of PAD Belgium
decade@dpadbelgium.org

 

INFORMATION SUR LE DÉCÈS DE LA GHANÉENNE DE 12 ANS À GAND

Bruxelles, le 3 avril 2020

 

Chers membres de la communauté,

Lundi 30 mars en soirée, les chaînes de télévision belges ont annoncé la mort d’une fillette de 12 ans à Gand. Aucune mention n’a été faite de son appartenance ethnique à l’époque.
Cette jeune fille est d’origine ghanéenne. Selon les experts, sa mort est due au Coronavirus. Sa disparition tragique a été un choc pour le corps médical en Belgique, compte tenu de son jeune âge. Sa famille en deuil et la plupart d’entre nous avons appris la cause de sa mort par les médias.
Cela a été terriblement bouleversant, surtout pour la famille. Il se trouve que l’ambulance à laquelle ils ont fait appel ce fatidique lundi matin, ne s’est pas présentée et que la jeune fille a dû être conduite à l’hôpital par un voisin ghanéen vivant dans le même bâtiment. Malheureusement, elle a été déclarée morte peu de temps après son arrivée. Il n’y avait apparemment aucune information sur la cause de sa mort à ce moment-là. Il y a eu tellement de spéculations et d’informations concernant son décès. C’est très douloureux pour la famille et les amis qui sont en détresse.

La communauté ghanéenne par le biais des dirigeants communautaires et des représentants de la communauté africaine a suivi cette question. L’ambassadeur du Ghana en Belgique et auprès de l’Union Européenne a rendu visite à sa famille. L’ambassadeur s’est également entretenu avec le maire de Gand aujourd’hui vendredi 3 pour exprimer les préoccupations de la famille et de la communauté sur le traitement de la question ainsi que le fait que l’ambulance n’ait pas répondu à temps. Le maire a lancé une enquête approfondie et a promis d’informer l’ambassadeur des conclusions et d’éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.

En ce moment, nous appelons tous les membres de la communauté à respecter l’intimité de la famille en ces temps difficiles. Nous exhortons également tout le monde à cesser de diffuser des audios et des photos de la jeune femme ou à spéculer sur des informations médicales. Dans le même temps, nous souhaitons lancer un appel aux membres de notre communauté pour qu’ils respectent également les consignes du gouvernement national en restant à la maison. Nous pouvons montrer notre soutien et notre sympathie en appelant mais pas de visite en personne.
C’est une situation très compliquée pour nous tous car cela va à l’encontre de notre culture de solidarité. Ce sont donc des moments difficiles. Nous espérons que nous pouvons tous faire de notre mieux pour éviter de nouvelles souffrances inutiles au sein de notre communauté africaine.

Kwaku Acheampong
Président Sankaa (anciennement FAAB)
info@sankaa.be

Bwalya Mwali
Au nom de PAD Belgique
decade@dpadbelgium.orgaMaatregelen coronavirus

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Beste lidverenigingen en partners,

Naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben wij beslist onze vergaderingen, overlegmomenten en activiteiten te annuleren tot nader order.

De komende weken zullen de medewerkers van het team van thuis uit werken. We blijven telefonisch en per mail bereikbaar en proberen zo goed mogelijk de lopende zaken verder op te volgen.

Volg de officiële richtlijnen op en bescherm je goed!

Op https://www.info-coronavirus.be kan je de recente richtlijnen lezen (ook in het Engels en Frans). Op de website van Integratie en inburgering kan je meertalige informatie vinden voor je leden (https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info). Ook op onze facebookpagina posten we geregeld nieuwe informatie.  Heb je toch nog vragen?  Contacteer dan één van onze medewerkers.

 

Zorg goed voor elkaar!

Het Sankaa-teamsankaa vergadering

Voorwaarden tot lidmaatschap en verwachtingen naar lidverenigingen

VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN VERWACHTINGEN NAAR LIDVERENIGINGEN

sankaa vergadering

Voorwaarden

 • Je bent een non-profit vereniging actief in één van volgende domeinen: socio-cultureel; jongeren; senioren, solidariteit, kunst(educatie), sport, gezondheid, onderwijs, tewerkstelling,…
 • Je vereniging is gericht op het faciliteren van de participatie van haar leden aan het sociale, economische, culturele en politieke leven in de samenleving
 • Je vereniging staat open voor samenwerking en is bereid bruggen te bouwen tussen haar leden en de bredere samenleving
 • Je vereniging onderschrijft de visie van SANKAA en helpt ons onze doelstellingen  te verwezenlijken
 • Je vereniging onderneemt geen acties die in strijd zijn met de visie van Sankaa of haar imago kunnen schaden
 • Je vereniging onderschrijft, en werkt volgens de democratische principes en  het verdrag van de rechten van de mens

Verwachtingen

 • Je vereniging organiseert jaarlijks minstens 3 open activiteiten
 • Je vereniging stuurt minstens jaarlijks een activiteitenoverzicht door naar Sankaa (ter verantwoording naar de subsidiegevers)
 • Je neemt deel aan minimum één van de activiteiten van Sankaasankaa gezellig aan tafel

Wat kan je vereniging verwachten van Sankaa

Wat kan je vereniging verwachten van Sankaa

sankaa gezellig aan tafel

Kader

Sankaa is erkend als vereniging door het Vlaams ministerie van cultuur, afdeling sociaal-cultureel volwassenenwerk en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dienst cultuur als regionale vereniging.

Dit betekent dat we binnen hun kader opereren en dat bepaalde soorten van ondersteuning niet mogelijk zijn.  Sankaa kan beslissen een aantal thema’s toch op te nemen buiten de reguliere werking. Dit kan oa via projecten en met externe financiële ondersteuning.

Meer info kan je vinden bij je regiomedewerker of op: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx voor Vlaanderen en op https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur voor het Brussels gewest.

Wat kan Sankaa doen voor jou en je vereniging?

 • Inhoudelijke ondersteuning en coaching rond projecten; het leiden van je vereniging; het opmaken van een planning, de betrokkenheid in je vereniging verhogen…
 • Ondersteuning bij het plannen, organiseren en evalueren van activiteiten en projecten
 • Ondersteuning rond het aangaan van succesvolle samenwerkingen 
 • Ondersteuning bij het schrijven van projectdossiers
 • Ondersteuning bij de bekendmaking van je activiteiten en het aanmaken van promotiemateriaal
 • Ondersteuning op maat rond de administratieve verplichtingen van je vereniging
 • Het organiseren van vorming rond thema’s die relevant zijn voor je vereniging: op vraag 
 • Je vereniging in contact brengen met relevante  partners en overheden
 • Het mee opvolgen van beleidswerk/belangenbehartiging rond onderwijs, huisvesting, werk,…
 • Het faciliteren van samenwerkingen tussen lidverenigingen en/of andere partners
 • Relevante informatie bieden rond onderwijs, huisvesting, jobs, verkiezingen en andere maatschappelijk relevante thema’s
 • Dienen als een platform voor thema’s die van belang zijn voor je vereniging en je achterban
 • Je vereniging en de leden toeleiden naar en in contact brengen met relevante reguliere diensten en instanties

Neem zeker eens een kijkje bij AANBOD voor meer informatie!

Welke ondersteuning kunnen we niet bieden:

 • We zijn een non profit organisatie. We opereren grotendeels binnen de volgende domeinen: sociaal cultureel werk, versterken van mensen, sociale inclusie, educatie,… en dit voor volwassenen.  Andere domeinen zijn mogelijk mits externe ondersteuning
 • Sankaa is actief in Vlaanderen en Brussel
 • Er kan geen directe financiële ondersteuning worden gegeven aan lidverenigingen
 • Sankaa vervult een brugfunctie: we leiden mensen toe naar en werken samen met reguliere instanties, maar het is niet de bedoeling onze eigen diensten op te richten
 • Wanneer er vanuit een groot aantal lidverenigingen een vraag komt naar een ander soort ondersteuning zal op het bestuur worden bekeken of dit haalbaar en realistisch is en of dit al dan niet binnen de reguliere werking kan worden opgenomen
 • Individuele dienstverlening: de regionale medewerkers kunnen leden van de verenigingen toeleiden naar reguliere diensten en instanties maar kunnen geen intensieve begeleiding bieden mbt persoonlijke vragen