nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie - zaterdag 18 januari 2020

nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 18 januari 2020

Op zaterdag 18 januari organiseren we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.  We nodigen u graag van harte uit om samen met ons te klinken op het nieuwe jaar.

Waar:
Kaffee Taria,
Sporthal Wetteren
Warandelaan 14a, Wetteren

Wanneer:
18/01/20 van 16 tot 20uFAAB wordt Sankaa

FAAB wordt Sankaa

Sinds onze oprichting in 2007 is er heel wat veranderd. We zijn uitgegroeid van een handvol toegewijde verenigingen tot diverse groep verenigingen die zich dagelijks inzetten voor het creëren van een verbondenheid en betrokkenheid bij hun leden, wat op zijn beurt een motor is voor volwaardige participatie in de Belgische samenleving.

 Met de groei kwamen er zowel kansen als uitdagingen op onze weg.  Eén daarvan was onze naam. Naarmate we meer bekendheid kregen en nieuwe verenigingen bij onze koepel aansloten werd onze naam immers steeds restrictiever.   

De voorbije maanden hebben we samen met onze leden hard gewerkt om een nieuwe, unieke en herkenbare naam te bedenken die bij de verenigingen en de Afrikaanse diaspora in België niet alleen een vertrouwd gevoel oproept maar ook de nieuwe weg die we zijn ingeslagen reflecteert.

Het is ons een genoegen om aan te kondigen dat de Federatie van Anglophone Afrikanen in België (FAAB vzw) vanaf 14 december ‘Sankaa vzw’ wordt. 

Bij deze vernieuwing hoort uiteraard niet alleen een nieuwe naam.  Sankaa heeft ook een aangepaste visie & missie; een nieuwe huisstijl een een gloednieuwe website. Wij nodigen jullie van harte uit om onze nieuwe website www.sankaa.be te bezoeken voor meer informatie over de  onze prioriteiten en ons aanbod voor 2020.

Praktisch kan je ons vanaf nu bereiken op de volgende mailadressen: 

info@sankaa.be; griet@sankaa.be; sonja@sankaa.be; theo@sankaa.be; norbert@sankaa.be; evodia@sankaa.be; edna@sankaa.be

Dit werk zou niet gerealiseerd zijn zonder jullie onvoorwaardelijke steun. Wij willen jullie dan ook van harte bedanken voor jullie inbreng en medewerking.

 

Het SANKAA – team

14 december 2019Bizztax voor VZW’s

BizTax tutorial for VZW

Hoe vul ik de belasting in van mijn VZW op Biztax

Ondertitels (CC) beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

Hoofdstukken

00:00Intro
00:15Benodigdheden
01:50Biztax online
02:12ID card reader
05:51mijn aangiften
07:00OutroChecklist verplichtingen voor vzw's

CHECKLIST VERPLICHTINGEN voor vzw's

Administratieve verplichtingen

Jaarlijks
Minimum één algemene vergadering bijeenroepen
Minimum één raad van bestuur bijeenroepen

Doorlopend
De vzw-gegevens op alle officiële documenten vermelden
Een vzw-register bijhouden (ledenlijsten, alle beslissingen en verslagen, boekhoudkundige documenten)
De statuten en alle wijzigingen van de statuten publiceren in het Staatsblad

Fiscale verplichtingen

Jaarlijks
De rechtspersonenbelasting indienen (Biztax – elektronisch)
De patrimoniumbelasting indienen. Dit is een belasting op de waarde van de bezittingen van de vzw (aangifte op papier)
Fiscale fiches indienen (indien van toepassing – elektronisch)

Doorlopend
Het UBO-register aanvullen of aanpassen (elektronisch)
BTW-verplichtingen (indien van toepassing)

Boekhoudkundige verplichtingen

Jaarlijks
De jaarrekening opmaken, laten goedkeuren door algemene vergadering en neerleggen bij Rechtbank van Koophandel

Doorlopend
Een kasdagboek bijhouden (voor kleine vzw’s)

Andere verplichtingen

Jaarlijks:
Afsluiten van vrijwilligersverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht)
Afsluiten van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (niet verplicht, wel aan te raden)sankaa vergadering

Voorwaarden tot lidmaatschap en verwachtingen naar lidverenigingen

VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN VERWACHTINGEN NAAR LIDVERENIGINGEN

sankaa vergadering

Voorwaarden

 • Je bent een non-profit vereniging actief in één van volgende domeinen: socio-cultureel; jongeren; senioren, solidariteit, kunst(educatie), sport, gezondheid, onderwijs, tewerkstelling,…
 • Je vereniging is gericht op het faciliteren van de participatie van haar leden aan het sociale, economische, culturele en politieke leven in de samenleving
 • Je vereniging staat open voor samenwerking en is bereid bruggen te bouwen tussen haar leden en de bredere samenleving
 • Je vereniging onderschrijft de visie van SANKAA en helpt ons onze doelstellingen  te verwezenlijken
 • Je vereniging onderneemt geen acties die in strijd zijn met de visie van Sankaa of haar imago kunnen schaden
 • Je vereniging onderschrijft, en werkt volgens de democratische principes en  het verdrag van de rechten van de mens

Verwachtingen

 • Je vereniging organiseert jaarlijks minstens 3 open activiteiten
 • Je vereniging stuurt minstens jaarlijks een activiteitenoverzicht door naar Sankaa (ter verantwoording naar de subsidiegevers)
 • Je neemt deel aan minimum één van de activiteiten van Sankaasankaa gezellig aan tafel

Wat kan je vereniging verwachten van Sankaa

Wat kan je vereniging verwachten van Sankaa

sankaa gezellig aan tafel

Kader

Sankaa is erkend als vereniging door het Vlaams ministerie van cultuur, afdeling sociaal-cultureel volwassenenwerk en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dienst cultuur als regionale vereniging.

Dit betekent dat we binnen hun kader opereren en dat bepaalde soorten van ondersteuning niet mogelijk zijn.  Sankaa kan beslissen een aantal thema’s toch op te nemen buiten de reguliere werking. Dit kan oa via projecten en met externe financiële ondersteuning.

Meer info kan je vinden bij je regiomedewerker of op: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx voor Vlaanderen en op https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur voor het Brussels gewest.

Wat kan Sankaa doen voor jou en je vereniging?

 • Inhoudelijke ondersteuning en coaching rond projecten; het leiden van je vereniging; het opmaken van een planning, de betrokkenheid in je vereniging verhogen…
 • Ondersteuning bij het plannen, organiseren en evalueren van activiteiten en projecten
 • Ondersteuning rond het aangaan van succesvolle samenwerkingen 
 • Ondersteuning bij het schrijven van projectdossiers
 • Ondersteuning bij de bekendmaking van je activiteiten en het aanmaken van promotiemateriaal
 • Ondersteuning op maat rond de administratieve verplichtingen van je vereniging
 • Het organiseren van vorming rond thema’s die relevant zijn voor je vereniging: op vraag 
 • Je vereniging in contact brengen met relevante  partners en overheden
 • Het mee opvolgen van beleidswerk/belangenbehartiging rond onderwijs, huisvesting, werk,…
 • Het faciliteren van samenwerkingen tussen lidverenigingen en/of andere partners
 • Relevante informatie bieden rond onderwijs, huisvesting, jobs, verkiezingen en andere maatschappelijk relevante thema’s
 • Dienen als een platform voor thema’s die van belang zijn voor je vereniging en je achterban
 • Je vereniging en de leden toeleiden naar en in contact brengen met relevante reguliere diensten en instanties

Neem zeker eens een kijkje bij AANBOD voor meer informatie!

Welke ondersteuning kunnen we niet bieden:

 • We zijn een non profit organisatie. We opereren grotendeels binnen de volgende domeinen: sociaal cultureel werk, versterken van mensen, sociale inclusie, educatie,… en dit voor volwassenen.  Andere domeinen zijn mogelijk mits externe ondersteuning
 • Sankaa is actief in Vlaanderen en Brussel
 • Er kan geen directe financiële ondersteuning worden gegeven aan lidverenigingen
 • Sankaa vervult een brugfunctie: we leiden mensen toe naar en werken samen met reguliere instanties, maar het is niet de bedoeling onze eigen diensten op te richten
 • Wanneer er vanuit een groot aantal lidverenigingen een vraag komt naar een ander soort ondersteuning zal op het bestuur worden bekeken of dit haalbaar en realistisch is en of dit al dan niet binnen de reguliere werking kan worden opgenomen
 • Individuele dienstverlening: de regionale medewerkers kunnen leden van de verenigingen toeleiden naar reguliere diensten en instanties maar kunnen geen intensieve begeleiding bieden mbt persoonlijke vragenOpmaken of wijzigen van de statuten van je vereniging

Opmaken of wijzigen van de statuten van je vereniging

1. Oprichting van een vzw

STAP 1  – Opmaak van de statuten   

Bij Switch kan je modelstatuten vinden.  Deze zijn opgemaakt door experts en bevatten alle wettelijk verplichte bepalingen.  Je kan telken kiezen wat relevant is voor je vereniging:

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2019/10/SCWITCH-Modelstatuten-versie-okt-2019.pdf

STAP 2 – Opmaak formulieren voor publicatie

Wat heb je nodig:

 • Vul formulier I : LUIK A + B + C  in en onderteken waar nodig

STAP 3  – Publicatie en neerlegging in het Belgisch Staatsblad 

Betaling

Verzending:

 • Schriftelijk : op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  

2. Wijziging van de statuten

STAP 1  – Wijziging van de statuten   

Bij Switch kan je modelstatuten vinden.  Deze zijn opgemaakt door experts en bevatten alle wettelijk verplichte bepalingen.  Je kan telken kiezen wat relevant is voor je vereniging:

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2019/10/SCWITCH-Modelstatuten-versie-okt-2019.pdf

 

STAP 2 – Opmaak formulieren voor publicatie

 • Formulier I luik A+B invullen en 

Bij verandering van de benaming: formulier II

Bij wijziging van het bestuur: formulier  II A + C

 

STAP 3  – Publicatie en neerlegging in het Belgisch Staatsblad 

Betaling

Verzending:

 • Enkel schriftelijk  op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  

3. Stopzetting van de vzw

STAP 1

 • De stopzetting moet op de algemene vergadering worden beslist. 
 • Op algemene vergadering moet er een vereffenaar aangeduid worden. Dit kan iemand van de vzw zijn. 
 • Een stopzetting kan enkel gebeuren wanneer er geen activa of passiva meer in de vzw aanwezig zijn. De vereffenaar moet kijken of er geen betalingen of schulden meer zijn en moet ook de rekeningen afsluiten. 
 • De vereffenaar moet er ook voor zorgen dat de betaling voor de publicatie van de stopzetting in het staatsblad in orde is.

 

STAP 2

 • Op een 2de algemene vergadering (na vereffening) wordt overgegaan tot definitieve sluiting en wordt de vereffenaar uit zijn taak ontzet

 

STAP 3

 • Formulier I luik A+B  en Formulier II Luik C (door de vereffenaar) moeten worden ingevuld

STAP 4

 

 • Neerleggen van de publicatie : enkel schriftelijk op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  Activiteitenwijzer

Activiteitenwijzer

1. HET IDEE

Volgende vragen moeten beantwoord worden:

Algemeen

 • Wat gaan we doen?  Wanneer gaan we dit doen?  Hoe gaan we het aanpakken?
 • Ideetjes zijn gemakkelijk op papier of in het hoofd  maar zijn ze ook haalbaar, realistisch en is er interesse voor ? 
 • Maak eventueel een werkgroep.  Zorg ervoor dat iedereen betrokken wordt en delegeer taken
 • Tip: spreek er met de federatie over

Soort activiteit

 • Past deze activiteit bij ons, hebben we er genoeg kennis voor, ligt het in de lijn van de werking van onze vzw? 
 • Welke methodiek gaan we hiervoor gebruiken (feest, workshop, uitstap, infosessie,…)
 • Wat willen we bereiken ? 
 • Probeer creatief te zijn

Partners

 • Zijn er andere organisaties die rond hetzelfde werken en  er eventueel al ervaring in hebben of kunnen jullie elkaar aanvullen?
 • Kan er samengewerkt worden?
 • Is er een win win voor iedereen? 

Doelgroep

 • Wie wil je aanspreken met de activiteit ? Kinderen ? Vrouwen? Volwassen ? ,…
 • Hoeveel deelnemers verwachten jullie? 
 • Hebben zij specifieke kenmerken/noden die de activiteit beïnvloeden ? bv Taal, budget, mobiliteit,  kinderopvang …

Plaats & datum

 • Grootte van zaal in functie van het soort activiteit
 • Bereikbaarheid met openbaar vervoer of wagen.  Is er parkeergelegenheid?
 • Wat is de prijs van de zaal?
 • Is er eventueel een keuken nodig?
 • Zijn er tafels, stoelen, elektriciteit, wifi, ..
 • Mag je eigen drank en eten meebrengen?
 • Wat zijn de regels voor gebruik? 
 • Kijk eerst of de zaal  beschikbaar is en reserveer.  Hiervoor heb je vaak volgende gegevens nodig : naam van de vzw, naam van de activiteit, naam en contact van de verantwoordelijke, datum, begin en einduur, programma, verwacht aantal deelnemers…
 • Is het een buitenactiviteit ? Kijk dan of er een vergunning nodig is.  Is het het juiste seizoen?
 • Is het geen feestdag ? Kijk of het niet in een vakantie ligt, of juist wel. 

Wat kost het ? 

 • Zijn er subsidies nodig en/of mogelijk ?
 • Zet alle kosten op een rijtje/ bekijk dan alle uitgaven en mogelijke inkomsten. Is het haalbaar? 
 • Moeten deelnemers betalen ? 
 • Mogelijke uitgaven:  Communicatie (folders, telefoon, posters); zaal; sprekers, culturele groep, moderator; vrijwilligers, verplaatsingskosten; huur materiaal; aankoop klein materiaal  (ingrediënten, drank, bordjes, bestek, tafelkleedjes…); catering, fotograaf; bus of ander vervoersmiddel; decoratie; bedankingen, verzekeringen; sabam; onvoorziene kosten,…
 • Mogelijke inkomsten: ticketverkoop, verkoop drankjes en eten; subsidies; eigen middelen, sponsors; …

Verplichtingen 

 • Draai je muziek of komt er een groep : zeker aangeven bij Sabam
 • Zorg dat je vrijwilligers verzekerd zijn
 • Moet er een extra verzekering voor het gebruik van de zaal genomen worden?
 • Is er een vergunning nodig in geval van een buitenactiviteit?

2. DE UITWERKING

De voorbereiding

 • Zorg voor een goede taakverdeling: maak een lijst met alle taken en wie er verantwoordelijk is en zet afspraken op papier
 • Vastleggen zaal 
 • Reserveer materiaal dat gehuurd moet worden tijdig  (tafels, stoelen, belichting, podium, beamer)
 • Maak een lijst van materiaal dat moet gekocht worden (ingrediënten, papier, tafellakens, borden, bestek,… vuilniszakken, drank, glazen, kurkentrekker …)
 • Zorg voor wisselgeld voor de bar en ingang
 • Moet er een (subsidie)aanvraag worden ingediend: wie schrijft die (inhoud: wat, doelstelling, hoe, wanneer, voor wie, budget) en wat is de timing.  Wat als je aanvraag niet wordt goedgekeurd (Plan B)
 • Maak een planning: wat moet wanneer klaar zijn
 • Bekendmaking activiteit: poster flyers telefoon facebook website mailing, radio … (Wie is verantwoordelijk?  Wie maakt het? Wie verspreid het? Wie gaat naar printer? Wat is timing)
 • Moeten we een kinderactiviteit of kinderhoekje voorzien

Om niks te vergeten kan je gebruik maken van de ‘checklist activiteit’

Ook de financiële planning van je activiteit is belangrijk. Hierbij kan je gebruik maken van de ‘financiële planning activiteit’

3. VERLOOP VAN DE ACTIVITEIT

 • Wees op tijd om alles rustig te kunnen klaarzetten.  Als verantwoordelijke moet je zeker op tijd zijn en een aanspreekpunt zijn voor alle medewerkers ! 
 • Zorg dat je op voorhand al een idee hebt van de zaalindeling en decoratie zodat er niet te veel tijd verloren gaat.
 • Maak een overzicht van alle taken die op de dag zelf moeten gedaan worden
 • Geef een goede een duidelijke briefing aan alle medewerkers en vrijwilligers (Wie doet wat en wanneer –  een uur- en takenrooster kan handig zijn)
 • Zorg dat vrijwilligers gratis eten en drinken krijgen
 • Een klein bedankje: kaartje, plantje of een welgemeende dankjewel!

4. EVALUATIE

Met wie?

 • Tijdens de voorbereiding : met de medewerkers om te checken of alles in orde is zoals afgesproken
 •  Na de activiteit : met deelnemers, vrijwilligers, partners,…

Wat?

 • Wat was er goed ?
 • Wat was er minder goed ? 
 • Tips voor volgende activiteit ?Vergoedingen voor vrijwilligers

Vergoedingen voor vrijwilligers

Werk je met vrijwilligers?

Voor al je vragen kan je terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Neem zeker eens een kijkje op hun website: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be

Wil je je vrijwilligers vergoeden?

Meer info over de mogelijke vergoedingen en de bedragen kan je hier vinden: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/

Kostennotas

Een template voor vrijwilligersvergoedingen kan je hier vinden:
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/kostennotas/

 Boekhouding kleine VZW - template

Boekhouding kleine VZW - template

Open Template

Hoe gebruik ik dit Google Sheet bestand?

 • Login Google
 • Klik File > Make a copy
 • Sla dit bestand op jouw eigen Google Drive of die van jouw organisatie.

Heb je geen Google account?
Dan kan je hier het excel bestand downloaden.

Download excel file