Bxl@work

Bxl@work

Deze week spreek ik met Edna Lamnteh. Een waterval van woorden komt me tegemoet. Al voor ik mijn eerste vraag gesteld hebt begint ze me te vertellen dat ze 11 jaar geleden in België toekwam uit Kameroen. Ondertussen woont ze met haar man en zoontje in Geraardsbergen en geniet ze van de rust en de mooie omgeving daarginds.

Edna geniet van studeren en nieuwe kennis verwerven en ze kreeg van haar papa al snel de bijnaam ‘Mary book’ omdat ze altijd met haar neus in boeken zat. In Kameroen behaalde ze een master internationale handelsbetrekkingen en diplomatie maar dit diploma werd hier niet erkend.  Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en begon opnieuw te studeren en behaalde hier haar diploma gezinswetenschappen en gerontologie.

Zij  volgt haar innerlijke stem als ‘community builder’ en zet zich dan ook graag in voor haar gemeenschap. Ze houdt er van om mensen te motiveren en te steunen en ze te zien groeien tot gelukkige mensen. Zo richtte ze in 2017 Heritage SSA op, een vzw die zich inzet voor senioren uit Sub-Saharaans Afrika en geeft ze al heel wat workshops rond cultuursensitief werken en diversiteit. Recenter, in 2020 nam ze het initiatief voor ‘gekleurde wijsheid’, een samenwerkingsproject met verschillende partners rond de diversiteit van de ouderen in Brussel. Ze zette in datzelfde coronajaar ook  een voedselpakketbedeling op poten tijdens de eerste lockdown.

Daarnaast is Edna een collega binnen Sankaa vzw. Edna zet zich met vol enthousiasme in voor Bxl@work als begeleidster en jobcoach. Een boeiend project waar samenwerken, vertrouwen en  geduld centraal staan. Door samen te werken rond  een gezamenlijk doel  kan je  zoveel meer bereiken omdat alle individuele kwaliteiten optimaal kunnen benut worden

Bxl@work… krachten bundelen

Dit tewerkstellingsproject ontstond in 2018 en is aangegaan tussen 4 federaties met name AIF+, FMDO, IC en Sankaa vzw. De opzet van dit project is werkzoekenden met een migratieachtergrond,  die niet altijd gemakkelijk te bereiken zijn via officiële instanties, intensief te begeleiden naar werk of een opleiding.

Bijzonder aan dit project is dat we ons niet enkel focussen op het  begeleiden naar werk maar dat we ook de bestaande randproblematieken en drempels bij de doelgroep proberen weg te nemen. Daarnaast  werken we cultuurgevoelig en bouwen we op een persoonlijke benadering waarin eigenheid en talenten voorop staan.

Vanuit deze fundamenten bouwen we verder bruggen met officiële instanties zoals de VDAB en ACTIRIS, met werkgevers en met opleidingsinstanties.

In die globale benadering zit dan ook de kracht van dit project.

...Drempels....

Het project richt zich tot Brusselse werkzoekenden met een migratieachtergrond (vluchtelingen, nieuwkomers,…), groepen die we als federatie niet alleen bereiken, kennen maar met wie we ook een vertrouwensband hebben.

Mensen komen vaak bij ons terecht via doorverwijzing van de officiële werkgelegenheid instanties. Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen van het moeilijke parcours dat zij afleggen bij het vinden van werk. Vaak zien we dat de diploma’s van het thuisland hier in België niet erkend worden, dat ze de taal niet machtig zijn of de taalcriteria veel te hoog liggen, dat ze stuiten op discriminatie omwille van leeftijd of origine,….

Naast deze werkgerelateerde factoren hebben we ook de leefomstandigheden of familiesituatie die een afremmend effect kunnen hebben.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met 2 kleine kinderen die niet over eigen vervoer beschikt. De persoon heeft geen goede kennis van het Nederlands want lessen volgen is ‘s avonds en dan zijn de kinderen thuis. Binnen Brussel zijn vooral administratieve jobs beschikbaar waar hogere diploma’s vereist worden. De uitvoerende jobs liggen vooral aan de rand van Brussel waardoor zij ‘s morgens om half 8 zou moeten vertrekken om tijdig te kunnen starten maar de kinderen moeten naar school gebracht worden dus dat lukt niet. Ook ploegenarbeid is uitgesloten. Vaak komen mensen zo in een vicieuze cirkel terecht en blijven ze in eenzelfde situatie zitten.

...Intensieve trajecten...

Om deze verschillende drempels weg te nemen opteren wij voor intensieve trajecten samen met de werkzoekenden en partners.

Na een kennismakingsgesprek en intakegesprek gaan we een traject opstellen op maat van de werkzoekende (in functie van zijn interesses, competenties, gezinssituatie, …). Daarin wordt ingezet op coaching bij het solliciteren, het zoeken van een opleiding of op het vinden van stageplaatsen waar ervaring kan opgebouwd worden. Hiervoor werken wij met 4 jobcoaches en 2 job-hunters die heel gericht op zoek gaan naar gepaste vacatures.

Ook wordt gekeken hoe we de randproblematieken kunnen wegnemen. Bij het voorbeeld hierboven rond de alleenstaande vrouw met 2 kinderen gaan we bijvoorbeeld een doorverwijzing doen naar Bon (Agentschap voor integratie en inburgering) die op zoek zal gaan naar een school waar kinderopvang is of waar naschoolse activiteiten voorzien worden.

Onze job stopt echter niet op het moment dat de werkzoekende werk vindt. We vinden het belangrijk dat hij/zij en de werkgever bij ons terecht kunnen in geval van problemen of onduidelijkheden. Samen zoeken we dan naar gepaste oplossingen om een lange termijn-samenwerking te kunnen stimuleren.

Tot slot...

Als ik vraag of  Edna nog dromen heeft vertelt ze me dat ze droomt van verandering binnen haar gemeenschap. Mensen zien groeien is haar passie. Dat gebeurt niet snel maar stapje per stapje. Ze wil graag zien hoe mensen met een migratieachtergrond inspanningen leveren waardoor ze kunnen groeien en bloeien en dit binnen een maatschappij waarbij discriminatie en racisme geen plaats hebben. Zodat ook kinderen zich hier kunnen ontplooien tot hun echte volle capaciteit.

BXL@work  is een samenwerking van : AIF+, FMDO, IC en Sankaa VZW

Partners : VDAB, ACTIRIS, CAW Brussel, Agentschap voor integratie en inburgering BON, Steunpunt vrijwilligerswerk, Tracé Bruxelles, Bruxelles Formation, Erteejee Brussel, Samusocial

Met de steun van : ESF

BXL@work is ook : 4 job-coaches en 2 job-hunters

Gekleurde wijsheid is een samenwerking van : Sankaa vzw, Kenniscentrum WWZ, IC vzw, VUB, Brussels ouderen platform, FEDOS, LDC de forum, het Minderhedenforum.Project in de kijker : Rwanda Gebrieft

Project in de kijker : Rwanda Gebrieft

Met zicht op haar prachtige tuin in Nazareth drink ik koffie met Anne Maes.

Anne Maes, een kwieke dame met een onuitputtelijke energie, is ondertussen al een eind in de 70 en de bezielster van Isaro vzw. Al snel is ze volop aan het vertellen en doet ze haar bijzonder levensverhaal uit te doeken.  Als jong meisje groeide ze op in Afrika en haar liefde voor dit continent blijft nog steeds nazinderen in haar denken en doen. Dertig jaar geleden werd ze als vrijwilligster lid van Umubano vzw in Vichte, en realiseerde met hen talrijke projecten in Rwanda, maar ook in België, waaronder een tentoonstelling met workshops en lezingen rond Imigongo (Rwandese kunst) in het Caermersklooster in Gent, een Europese tournée van 1 maand voor het Rwandese Nationale ballet en nog veel meer. Elk jaar, organiseert ze ook inleefreizen in Rwanda voor mensen die begaan zijn met het welzijn van de bevolking aldaar.

In 2007, creëerde ze haar eigen vzw en één van haar projecten is Rwanda Gebrieft welke ze samen met vzw Kassoemai draagt

Vandaag zetten we dit project  in de kijker.

Wat houdt het project Rwanda gebrieft in?

‘Rwanda Gebrieft’ is een uitwisselingsproject tussen basisscholen in Oost-Vlaanderen en basisscholen in de ‘Province du Sud’ in Rwanda.

Dit project dat nu negentien jaar loopt, biedt aan leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar basisonderwijs in Oost-Vlaanderen en in Rwanda, de gelegenheid zich in te leven, op een boeiende en persoonlijke wijze, in een voor hen volkomen vreemde cultuur. We willen hiermee clichés gebaseerd op verkeerde of eenzijdige beeldvorming doorbreken en we willen niet aan positieve of negatieve maar vooral aan realistische beeldvorming werken.

De klassen schrijven brieven naar elkaar, wisselen foto’s en tekeningen. Elke klas neemt twee jaar deel.

Doorheen de brieven ontdekken de leerlingen de vele gelijkenissen en verschillen met elkaar. Ze volgen dezelfde vakken op school, delen dezelfde liefde voor muziek, voor sport. Ze zijn fier hun familie voor te stellen en ook de dieren die bij het huis horen. Ook bij hen leven thema’s zoals ecologie, recyclage en milieu en ze kunnen van elkaar leren. Hoe wordt dit op school aangepakt binnen of buiten de lessen….

De verschillen zoals de omgeving en de levensomstandigheden worden ook al vlug duidelijk. Alsook de basisfaciliteiten die in het Noorden zo evident zijn en het gebrek ervan in het Zuiden.

Deze bewustwording raakt hen diep en vanzelfsprekend krijgt de zin om te werken aan een sociaal meer evenwichtige wereld zijn kans.

En daarnaast ….

Naast de uitwisseling van de brieven krijgen de klassen van het 5de leerjaar in Rwanda en in België elk jaar een leerlingenboekje en een lerarenhandleiding rond het leven van de kinderen in de respectievelijke landen. In België kan ook geopteerd worden voor een workshop rond dit thema.

Hierdoor wordt een kader gecreëerd waarin de briefwisseling kan gebeuren met een basiskennis van elkaars landen.

Dankzij de uitwisselingen worden thema’s als onderlinge afhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid meteen concreter. De betrokkenheid van de kinderen wordt groter en vaak worden er initiatieven op poten gezet (wafelbak, rommelmarkt, fruitmarkt, Kerstacties) ten voordele van hun correspondenten.

En bij uitbreiding…

De gemeenten waarin uitwisselende scholen gevestigd zijn worden betrokken bij het project. Hun samenwerking wordt gevraagd voor het organiseren van activiteiten (sensibiliseringsdagen, tentoonstellingen, uiteenzettingen, inleefreizen). Sommige gemeenten beslissen een stapje verder te gaan en actief deel te nemen aan het project door de corresponderende scholen in het Zuiden te steunen, elk jaar opnieuw.

De gemeenten worden zo langetermijnpartners van het project.

De noden worden besproken en de scholen geven hun prioriteiten door. Zo werden er o.m. watertanks geplaatst, klassen voorzien van elektriciteit, school- en technisch materiaal aangeschaft en steun verleend aan minder bedeelde kinderen om hun studies verder te zetten en een vorming te bekomen. De scholen zelf participeren telkens voor een bepaald percentage. Geen gewone schenkingen, dus, maar investeringen in een geest van solidariteit.

Het instappen van een gemeente in het project heeft directe voordelen voor de Rwandese scholen, maar eveneens een meerwaarde in Vlaanderen door de grotere belangstelling van de inwoners voor Noord-Zuidacties van hun gemeentes.

Tot slot …

Gaan we ook een stap verder en organiseren inleefreizen voor de juffen en meesters of schepenen van de deelnemende gemeenten. Bij hun terugkeer worden fototentoonstellingen of infoavonden rond hun reis en Rwanda georganiseerd.

Rwanda Gebrieft is een samenwerking van:

Isaro vzw, Kassoemai vzw, Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw, Gemeente Gavere, Gemeente Nazareth, 44 scholen

Met de steun en hulp van:

  • Ambassade van België in Kigali
  • Provincie Oost-Vlaanderen (tot december 2020)